ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4738/2020 "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις"

Την 27.10.2020 δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄207) ο Ν. 4738/2020  «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

Με το νέο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και πτώχευσης προβλέπεται η συνολική ρύθμιση των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων έναντι όλων των πιστωτών τους.  Παράλληλα, ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 1023/2019 «Πλαίσιο για την προληπτική αναδιάρθρωση και την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  συμβούλευσε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για την ανανέωση της σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 750.000.000 ευρώ, σε θέματα του κανονισμού 137 και ανέλαβε τη διαπραγμάτευση, την διαμόρφωση Μνημονίου Συνεργασίας και την σύνταξη των σχεδίων της σύμβασης  αυτής.

Ανάκτηση του ΦΠΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η δικηγορική μας εταιρία συμβούλευσε σημαντικές εταιρίες για την στρατηγική ανάκτησης του ΦΠΑ που είχε καταβληθεί από τις εταιρίες αυτές προς το Δημόσιο, στο πλαίσιο των συναλλαγών με την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, η οποία τεθείσα σε καθεστώς εξυγίανσης δεν κατέβαλε το 50% των οφειλών της.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης, προσφύγαμε στο ΣτΕ και ασκήσαμε παρέμβαση στην πιλοτική δίκη που διεξήχθη, αναλάβαμε δε και τις δικαστικές ενέργειες στα Διοικητικά Δικαστήρια και τις διαδικασίες ανάκτησης ενώπιον των φορολογικών αρχών.

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4541/2018 ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Μεταξύ άλλων:

1. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε τη χρήση πρότυπου καταστατικού, αντί αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σήµερα.

2. Αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νοµική προσωπικότητα µόνο µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πλέον μόνο ορισμένου χρόνου.

4. Οι διατάξεις του ν. 3419/2005 εφαρμόζονται πλέον και στην Ε.Π.Ε.

5. Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. εναρμονιζόμενο µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

6. Παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού πρόσθετων αποθεµατικών πέραν του τακτικού.

7. Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε για την τροποποίηση της  εταιρικής σύµβασης.

8. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης μίας Ε.Π.Ε. και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής της.

9. Αίρεται ο περιορισµός προσυπογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του µοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε αποκλειστικά από συµβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Διεθνής διαγωνισμών για την πώληση των θυγατρικών της ΕΒΖ στην Σερβία

Η Δικηγορική Εταιρία ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διετέλεσε νομικός σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ) για τη διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση των θυγατρικών της εταιριών στην Σερβία, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της. Ειδικότερα, συνέταξε την προκήρυξη του διαγωνισμού και τα συναφή έγγραφα  (Process Letters, NDA)  καθως και τη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών των ως  άνω εταιριών (SPA) και γνωμοδότησε επί πληθώρας νομικών θεμάτων κατά τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας.

Συγχώνευση της ARISTA ABEE με την ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Σήμερα, την 28η Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Δικηγόροι: Χαρίλαος Βασιλογεώργης- Σωκράτης Παρσάνος

Συμφωνία ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ. - PAPAELLINAS LTD

Η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ολοκλήρωσε την πώληση του ποσοστού  60% που κατείχε η κατά 100% θυγατρική της ELGEKA (Cyprus) Ltd στην κυπριακή εταιρία Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd στην κάτοχου έως τώρα του 40% της εταιρίας C.A. PAPAELLINAS LTD.

Δικηγόροι για την ΕΛΓΕΚΑ: Χαρίλαος Βασιλογεώργης - Έλλη Ασημακοπούλου

Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής

Σήμερα, την 30 Μαρτίου 2016,  ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της ELGEKA (CYPRUS) LTD, θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ  στην DIAKINISIS PORT (CY) LTD (ποσοστό 50,01%), έναντι τιμήματος 1.059 χιλ. ευρώ.

Δικηγόροι ΕΛΓΕΚΑ: Χαρίλαος Βασιλογεώργης - Έλλη Ασημακοπούλου

Σελίδα 1 από 21

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ