Δημοσίευση Ν. 4302/2014: Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής

 

Ο Νόμος 4302/2014 αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Logistics) ως σύνολο, και όχι αποσπασματικά με νομοθετικές ρυθμίσεις για τις επί μέρους δραστηριότητες αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς κ.τ.λ., όπως γινόταν έως σήμερα. Με το νέο Νόμο:

Δίνεται, για πρώτη φορά ολοκληρωμένος ορισμός της σχετικής δραστηριότητας και αποσαφηνίζεται ότι επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων logistics συγχρόνως. Καθίσταται, δηλαδή, σαφές ότι επιχείρηση που διαχειρίζεται αποθήκη μπορεί να ασκεί παράλληλα και μεταφορικό έργο, σημείο έως τώρα νομοθετικά θολό, κυρίως εξαιτίας των αποσπασματικών ρυθμίσεων για τις δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφοράς.

Ρυθμίζεται η χωρίς προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο διοικητικό περιορισμό άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής,ανεξαρτήτως του εάν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται για την εξυπηρέτηση εμπορικών ή βιοτεχνικών-βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή και για τους δύο σκοπούς. Η ελεύθερη άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής τελεί βέβαια υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων και ενωσιακής προελεύσεως διατάξεων που αφορούν ιδίως την αδειοδότηση της μεταφορικής, της σιδηροδρομικής, της αεροπορικής και της επιχείρησης ταχυμεταφορών, καθώς και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, οι οποίες αφορούν την αδειοδότηση και λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας θα δηλώνεται στις Αρχές μέσω του ΓΕΜΗ.

Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (και όχι στο Μεταφορών, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί στο Νομοσχέδιο) ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών, ουσιαστικά σε αντικατάσταση- αναβάθμιση της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Στο Συμβούλιο πέρα από τους κρατικούς φορείς (εκπροσώπους Υπουργείων κτλ) και τους θεσμικούς φορείς (όπως εκπρόσωποι των συνδέσμων logistics) θα συμμετέχουν και πέντε εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οι οποίοι θα επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα θα συμμετέχουν μάλιστα πλειοψηφικά στο Συμβούλιο.

Ρυθμίζεται η αδειοδότηση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. Ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής ορίζεται το σύνολο των εγκαταστάσεων (στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου), οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσότερων κύριων Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες-συμπληρωματικές Δραστηριότητες Εφοδιαστικής (συσκευασία, ανασυσκευασία, συναρμολόγηση, εκτελωνιστικές εργασίες κτλ).

Εξισώνονται οι όροι δόμησης των αποθηκευτικών χώρων με τα βιομηχανικά κτήρια. Καταργείται, δηλαδή, ο διαχωρισμός βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκης. Συνεπώς, επιτρέπεται πλέον να χτίζονται νέες ή να λειτουργούν ήδη υφιστάμενες αποθήκες σε περισσότερα σημεία από ό,τι στο παρελθόν και με τους ίδιους όρους δόμησης σε σχέση με τη βιομηχανία.

Επιχειρείται να απλοποιηθεί το πλαίσιο για την αδειοδότηση της λειτουργίας των κέντρων αποθήκευσης. Η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος είχε επισημανθεί και αναλυθεί εκτενώς στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Εφοδιαστική στην Ελλάδα. Με το νέο Νόμο καταργούνται μια σειρά από διαδικαστικά βήματα. Η αδειοδότηση θα γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις είτε με μια απλή δήλωση συμμόρφωσης, μια υπεύθυνη δήλωση, είτε με πιστοποίηση τρίτων ελεγκτών χωρίς ιδιαίτερη εμπλοκή στο στάδιο της αδειοδότησης της δημόσιας διοίκησης.

Κύριο κριτήριο για την ακολουθητέα διαδικασία αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής αποτελεί η περιβαλλοντική κατάταξη των Κέντρων αυτών επί τη βάσει των διατάξεων του Ν. 4014/2011 (για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.

Ορίζεται ότι τα περισσότερα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία Α΄ του Ν. 4014/2011, κατατάσσονται δηλαδή στην κατηγορία Β΄ ή δεν κατατάσσονται λόγω της ιδιαίτερα μικρής όχλησης για το περιβάλλον, θα αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την υποβολή λοιπών δικαιολογητικών που θα καθορισθούν με την έκδοση υπουργικής αποφάσεως.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι όσες εγκαταστάσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, μπορούν να λάβουν ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς την επιβολή προστίμου, εντός περιόδου δύο ετών από την έκδοση και έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα δικαιολογητικά και οι λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που εγκαταστάθηκαν σε ΒΙ.ΠΕ, οι οποίες έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2545/1997 και σε Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011.

Σημειώνεται ότι η ισχύς του κεφαλαίου Β του Νόμου που ρυθμίζει το ζήτημα της αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής θα αρχίσει με την έκδοση υπουργικής απόφασης στην οποία θα καθορίζονται τα επί μέρους ζητήματα για την αδειοδότηση.

Τίθενται κανόνες για την αστική μεταφορά και διανομή προϊόντων εντός του αστικού ιστού μέσω των σχετικών ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (urban mobility plans), καθώς και δράσεις για την προώθηση της πράσινης εφοδιαστικής (green logistics). Ειδικά στις πόλεις, που στερούνται βασικών προδιαγραφών, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης των φορτηγών και προσωρινή συγκέντρωση όλων των προϊόντων που πρόκειται να διανεμηθούν. Ωστόσο, ο Νόμος παραπέμπτει τα ζητήματα αυτά για περαιτέρω ρύθμιση με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί.

Προβλέπεται η δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας (Logistics Parks). Αυτά τα πάρκα θα είναι ειδικά για logistics και σύμφωνα με το Νόμο θα εγκαθίστανται σε εκτάσεις τουλάχιστον τριακοσίων στρεμμάτων (και όχι πεντακοσίων όπως ήταν αρχικώς η διατύπωση του σχεδίου νόμου) και μόνο εφόσον εξασφαλίζεται πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά.

Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα κατασκευής των απαραίτητων σιδηροδρομικών υποδομών και οι ειδικοί κατ’ ανώτατο όριο όροι δόμησης που αφορούν στα Πάρκα αυτά. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας να υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3897/2010, ο οποίος έχει γίνει γνωστός και ως νόμος για την “fast track” αδειοδότηση των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων.

Ορίζεται ότι ειδικώς στα ακίνητα του Θριασίου και του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας το μεν πρώτο της ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ, το δε δεύτερο του Υπουργείου Οικονομικών, με παραχώρηση της χρήσης αυτού στην ίδια ως άνω εταιρία, δύνανται να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα Εθνικής Εμβέλειας.

Επιχειρείται να προωθηθεί η τυποποίηση και προτυποποίηση στα ελληνικά logistics. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν ζητήματα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, τη σήμανση των φορτίων, τα υλικά αποθήκευσης, τις διαστάσεις των μεταφορικών μέσων κτλ.

Τέλος, ορίζεται ότι για τα μηχανήματα έργου, τα οποία αποτελούν ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου (πχ κλαρκ) τα οποία εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων σύμφωνα με την 1032/166/5.03.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά για χρήση εντός εγκατάστασης.

Χαρίλαος Βασιλογεώργης

Έλλη Ασημακοπούλου

Attachments:
Download this file (n_4302_2014.pdf)n_4302_2014.pdf[ ]412 Kb
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δημοσίευση Ν. 4302/2014: Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής