Δημοσιεύτηκε ο ν. 4541/2018 ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Μεταξύ άλλων:

1. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε τη χρήση πρότυπου καταστατικού, αντί αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σήµερα.

2. Αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νοµική προσωπικότητα µόνο µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πλέον μόνο ορισμένου χρόνου.

4. Οι διατάξεις του ν. 3419/2005 εφαρμόζονται πλέον και στην Ε.Π.Ε.

5. Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. εναρμονιζόμενο µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

6. Παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού πρόσθετων αποθεµατικών πέραν του τακτικού.

7. Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε για την τροποποίηση της  εταιρικής σύµβασης.

8. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης μίας Ε.Π.Ε. και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής της.

9. Αίρεται ο περιορισµός προσυπογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του µοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε αποκλειστικά από συµβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δημοσιεύτηκε ο ν. 4541/2018 ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)