ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χρηματοοικονομικό Δίκαιο – Τραπεζικό Δίκαιο

Διαθέτουμε εμπειρία στην εξέταση τραπεζικών συμβάσεων, συμβάσεων leasing σύνθετων χρηματοδοτικών project καθώς και σε ειδικότερα θέματα αυτών (ενδεικτικά γενικοί όροι συναλλαγών, ρήτρες επιτοκίων, καθώς και σε διαφορές μεταξύ δανειοδοτών και πιστούχων).

Έχουμε χειριστεί όλο το φάσμα των θεμάτων της αναγκαστικής εκτέλεσης, θέματα εξασφάλισης πιστώσεων και ειδικότερα εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, ζητήματα τυποποιημένων δανείων και θέματα εκτέλεσης εκχωρημένων δανείων σε εταιρίες ειδικού σκοπού.

Έχουμε επεξεργαστεί, διαπραγματευτεί και περαιώσει σημαντικές συμβάσεις όπως έκδοση ομολογιακών δανείων εταιριών, συμβάσεις sale and lease back κατ’ ανάθεση πελατών μας.

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στο restructuring finance που το κάθε σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές πτυχές εταιρικού και τραπεζικού δικαίου των συμβάσεων.

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχουμε πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από καθημερινά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και σύστασης εταιρειών μέχρι διεθνείς συναλλαγές, πολύμορφες εμπορικές συμφωνίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις, χρηματοδότηση έργων (project finance), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) φορολογικό σχεδιασμό και συμμόρφωση.

Περισσότερα...

Πτωχευτικό Δίκαιο

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας έχουμε ασχοληθεί με όλο το φάσμα των θεμάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες Εξυγίανσης – Ανασυγκρότησης εταιριών και από την εφαρμογή του Πτωχευτικού Δικαίου.

Έχουμε χειριστεί με επιτυχία ζητήματα του προϊσχύοντος δικαίου Εξυγίανσης (άρθρα 44 –συμφωνίες πιστωτών- 46 και 46α) καθώς και του νέου θεσμικού πλαισίου της πτώχευσης (συνδιαλλαγή- άρθρο 99- και ανασυγκρότηση- άρθρο 107).

Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Διαθέτουμε πολύχρονη επαγγελματική απασχόληση και υψηλή επιστημονική εξειδίκευση σχετικά με θέματα του τομέα της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ΑΠΕ, πετρελαιοειδή προϊόντα) καθώς και με θέματα του Δικαίου Περιβάλλοντος. Έχουμε χειριστεί ζητήματα κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα καθώς και ζητήματα που αφορούν την οργάνωση του ρυθμιστικού πλαισίου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτουμε εμπειρία στην σύνταξη και δικαστική εκπροσώπηση επί αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας παρέχουν νομική συμβουλή σε φορείς του τομέα της ενέργειας και έχουν απασχοληθεί μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα θέματα:

• Παροχή νομικής συμβουλής σε θέματα απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

• Παροχή νομικής συμβουλής επί θεμάτων οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων.

• Θέματα αδειοδότησης εταιρειών στον τομέα της ενέργειας.

• Συμβάσεις τομέα ενέργειας (συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας, συμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας).

• Θέματα εφαρμογής δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού (συμπράξεις – καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης).

• Δικαστική εκπροσώπηση σχετικά με θέματα λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

• Διαχωρισμός επιχειρήσεων τομέα ενέργειας.

• Δικαστική εκπροσώπηση επί θεμάτων δικαίου του περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ν. 1650/1986).

 

Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Η εταιρεία μας παρέχει νομική συμβουλή προς αναθέτουσες αρχές και προς προσφέρουσες επιχειρήσεις σχετικά με θέματα διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων και διοικητικών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό διαθέτουμε μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τα ακόλουθα ειδικότερα θέματα:

• Σύνταξη και νομικός έλεγχος σχεδίων κανονισμών που εφαρμόζονται από τις αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο της προσαρμογής προς τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ).

• Σύνταξη και νομικός έλεγχος διακηρύξεων περιλαμβανόμενων πρότυπων διακηρύξεων για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

• Σύνταξη και νομικός έλεγχος τευχών διεξαγωγής διαγωνισμών.

• Νομική υποστήριξη προς Επιτροπές Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

• Δικαστική εκπροσώπηση σε διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων Ν.2522/1997 και Ν. 3886/2010.

• Σύνταξη και διαπραγμάτευση δημοσίων συμβάσεων κατόπιν διεξαγωγής διαγωνισμών.

• Παροχή νομικής συμβουλής κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

• Δικαστική εκπροσώπηση σε θέματα αντιδικίας κατά το στάδιο της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων.

Αθλητικό Δίκαιο

Αναπτύσσουμε έντονη δραστηριότητα στο χώρο του αθλητικού δικαίου , τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων Ελλήνων και ξένων Αθλητών και Προπονητών στην ημεδαπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην εκπροσώπηση αθλητών, κυρίως καλαθοσφαιριστών, ενώπιον των αρμόδιων οργάνων για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας επαγγελματιών αθλητών μεταξύ αυτών και των αθλητικών σωματείων.

Εμπράγματο Δίκαιο

Ουσιαστικό πεδίο πρακτικής εμπειρίας και εξειδίκευσης μας αποτελεί και η παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και η δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την ιδιοκτησία ακινήτων. Διεκπεραιώνουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών εργασιών, όπως την προπαρασκευή και υποβολή προσφορών, την παροχή συμβουλών σχετικά με το νομικό πλαίσιο των δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευών στην Ελλάδα, τη μίσθωση και τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, τα πολεοδομικά ζητήματα, την εκπροσώπηση πελατών σε διαφορές που ανακύπτουν κατά την αδειοδότηση για την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τις διαφορές σχετικά με την εκτέλεση κατασκευαστικής σύμβασης ή σχετικές με την ευθύνη των κατασκευαστών, τα ζητήματα αυθαίρετης δόμησης και νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών.

Εργατικό δίκαιο

Εκπροσωπούμε κατά κύριο λόγο εταιρίες και παρέχουμε υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα ζητημάτων του εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

Περισσότερα...

Μεταλλευτικό-Λατομικό δίκαιο

Ειδικευόμαστε σε ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης ορυκτών, μεταλλευμάτων, λατομικών υλικών και πρώτων υλών εν γένει, τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις. Διαθέτουμε δε πλούσια εμπειρία υποστήριξης σχετικών υποθέσεων ενώπιον των Αρχών.

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Διαθέτουμε δεκαπενταετή εμπειρία σε σύνθετα ζητήματα Διεθνούς κληρονομικού και οικογενειακού Δικαίου, Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων και Συμβουλευτικής Διαχείρισης Περιουσίας.

Φαρμακευτική νομοθεσία

Παρέχουμε νομικές συμβουλές στους πελάτες μας αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας.

Σελίδα 1 από 2

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Τομείς Δραστηριότητας