ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τραπεζικό & Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης μας, το αντικείμενο των πάσης φύσεων τραπεζικών εργασιών αποτελούσε ένα αυτοτελές και ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τμήμα της εταιρείας μας. Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, δρώντας σήμερα ως εντολοδόχοι δύο εκ των μεγαλύτερων τραπεζών, αναλαμβάνουμε την δικαστική διεκδίκηση και επιδίωξη ικανοποίησης μεγάλου μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών. Χειριζόμαστε τις συγκεκριμένες υποθέσεις σε όλα τα στάδια (από την έκδοση διαταγής πληρωμής, τυχόν ανακοπή και άσκηση ενδίκων μέσων έως την είσπραξη κατόπιν διακανονισμού ή αναγκαστικής εκτέλεσης, σύσταση εμπραγμάτων ή μη εξασφαλίσεων) και μέχρι την οριστική επίλυση τους.

Η εμπλοκή μας με τον τομέα του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, ωστόσο, κάθε άλλο παρά εξαντλείται στα παραπάνω, καθώς χειριζόμαστε (δικαστικά και εξώδικα) και υποθέσεις οφειλετών, ιδιωτών ή μη, δίνοντας την κατά περίπτωση κατάλληλη συμβουλή είτε για τον χειρισμό της αντιδικίας είτε για την επίτευξη (εξωδικαστικής ή δικαστικής) αναδιάρθρωσης κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Μάλιστα, επιδιώκοντας να παρέχουμε υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των εργασιών του συγκεκριμένου αντικειμένου, διαμορφώσαμε εξειδικευμένη ομάδα χειρισμού και των συμβατικών πτυχών που άπτονται των  τραπεζικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει την σύνταξη ή έλεγχο τραπεζικών συμβάσεων κάθε είδους (ενδεικτικά πιστώσεων, ομολογιακών δανείων κλπ) και συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing), ενώ έχουμε επεξεργαστεί, διαπραγματευτεί και περαιώσει σημαντικές συμβάσεις όπως έκδοσης ομολογιακών δανείων εταιριών, αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού,  σύστασης πολλαπλών εξασφαλίσεων αλλά και συμβάσεις sale and lease back κατ’ ανάθεση πελατών μας. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, ενόψει των προσπαθειών αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών οφειλών, αναλαμβάνουμε την νομική συμβουλή τραπεζικών ιδρυμάτων ή οφειλετών, προς σκοπό ευρέσεως της κατάλληλης συμφωνίας για αναδιάρθωση χρεών.

Σημειώνεται ότι από το 1994 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2011, ο κ. Χ. Βασιλογεώργης, κατείχε θέσεις ευθύνης στο νομικό τμήμα της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. , ενώ από το Δεκέμβριο του 2011 συνεργαζόμαστε τόσο με τη Εurobank Α.Ε., όσο με την Τράπεζα Πειραιώς στον χειρισμό πλήθους υποθέσεων, που άπτονται του συνόλου της τραπεζικής ύλης.

Εταιρικό Δίκαιο

Θεωρούμε ότι «κλειδί» της επαγγελματικής επιτυχίας μας, είναι ότι διαμορφώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, οι οποίοι μας βλέπουν ως «βραχίονα» των επιχειρήσεων τους και έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη, για την χάραξη της στρατηγικής των εργασιών τους.

Για τον λόγο αυτό, έχουμε εξειδικευμένη ομάδα δικηγόρων απασχολούμενων αποκλειστικά με ζητήματα εταιρικής υφής, οι οποίοι χειρίζονται κάθε υπόθεση που ανακύπτει από την εμπορική λειτουργία των επιχειρήσεων των εντολέων μας. Η εμπλοκή μας δεν εξαντλείται ούτε στην δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων, ούτε στην «αποστεωμένη» αποτύπωση των νομικών διατάξεων ενόψει μιας γνωμοδοτήσεως, αλλά είμαστε ενεργά, δίπλα στην ομάδα εργασίας, προσφέροντας πρακτικές λύσεις, οι οποίες συγκεράζουν τις στοχεύσεις της διοίκησης με τις απαιτήσεις του νόμου.

Μεριμνούμε τόσο για το «corporate housekeeping» των εταιρειών, προκειμένου να συμπλέουν με τις προβλέψεις των καταστατικών τους διατάξεων και του νόμου, όσο για την κατάρτιση συμβατικών κειμένων παντός είδους. Πέραν αυτού, συμβουλεύουμε ως προς επιμέρους ειδικότερα ερωτήματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης ή διαμόρφωσης των εταιρικών σχέσεων.

Κατά τον τρόπο αυτό εμπλεκόμαστε, τόσο στις πρώτες εργασίες σύστασης εταιρειών, όσο στις καθημερινές ενέργειες ανάληψης ή ανάθεσης εργασιών, καθώς και στα διάφορα project διεθνούς ή μη χαρακτήρα, με στόχο το ευρύτερο «business development». Κατά την εργασία μας, συμμετείχαμε σε διεθνείς συναλλαγές, καταρτίσαμε πολύμορφες εμπορικές συμφωνίες, διαπραγματευτήκαμε τους όρους χρηματοδότησης έργων (project finance) και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα  μέρους των υποθέσεων που χειριζόμαστε, συνεργαζόμαστε, όπου απαιτείται από τη φύση της συναλλαγής, με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία της αλλοδαπής, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την βέλτιστη νομική προστασία των πελατών μας.

 

Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Ο επαναπροσδιορισμός των συναλλαγών, ενόψει της οικονομικής κρίσεως, μας επέτρεψε να αποκτήσουμε μεγάλη εμπειρία στον ευρύτερο τομέα του δικαίου αφερεγγυότητας. Ξεκινώντας από την κλασσική διαδικασία πτωχεύσεως, έχουμε χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων πελατών μας, τους οποίους συμβουλεύσαμε και συναφώς τους εκπροσωπήσαμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και την λήξη των εργασιών της.

Πέραν αυτού, ασχοληθήκαμε και με υποθέσεις «restructuring finance», προσπαθώντας να επιλύσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τα αιτήματα αναδιάρθρωσης οφειλών και των εξυγιαντικών προσπαθειών επιχειρήσεων μέσω τραπεζικών συμβατικών κειμένων. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας στα θέματα εταιρικού, φορολογικού και τραπεζικού δικαίου, προτείνουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις για βιώσιμες επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην πραγματική εξυγίανση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Εφόσον κάθε τέτοια προσπάθεια παραμένει ανεπιτυχής, αναλαμβάνουμε την δικαστική αντιμετώπιση αυτών υποβάλλοντας αιτήματα παύσης πληρωμών ή πτώχευσης και συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Το τελευταίο διάστημα, ανταποκρινόμενοι άμεσα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και αποκτήσαμε μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα της «εξυγίανσης» ή «αναδιάρθρωσης» οφειλών, κατά την ευρύτερη έννοια και όχι την αυστηρά νομική. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ήδη από τα πρώτα στάδια των συζητήσεων οφειλετών και πιστωτών, προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε τις προβλέψεις του νόμου και τον τρόπο διαμόρφωσης των σχέσεων αναλόγως της διαδικασίας που επιλέγεται να ακολουθηθεί (ενδεικτικά διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 ΠτΚ, διαδικασία pre-pack αρ. 106 β ΠτΚ, αναγκαστική διαχείριση κλπ). Στόχος της ομάδας μας είναι, ο εντολέας μας να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την επόμενη μέρα και τον τρόπο που θα διαμορφωθεί – αναλόγως της διαδικασίας που θα επιλεγεί – η επιχείρηση του.

Μάλιστα, συμμετέχουμε και σε εργασίες απλής νομικής συμβουλής προς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες που εμπλέκονται σε «project» εξυγίανσης επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να συμβουλεύσουμε στην διαμόρφωση της στρατηγικής τους κατά τις οικείες διαπραγματεύσεις.

Εργασιακές Σχέσεις

Αναγνωρίζοντας ότι οι εργασιακές σχέσεις είναι στο επίκεντρο τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων, έχουμε χειριστεί ποικίλες υποθέσεις που απορρέουν από σχέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο της απασχόλησης μας συμβουλεύουμε τόσο ως προς το περιεχόμενο των συμβατικών κειμένων, όσο ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν ενόψει της σωματειακής οργάνωσης των εργαζομένων.

Παράλληλα, συμβουλεύουμε σε σχέση με εξειδικευμένα ερωτήματα που γεννώνται στον πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας κάθε επιχείρησης (ενδεικτικά σύνταξη Κανονισμού Εργασίας, απάντηση επί αιτημάτων εργαζομένων, συμβουλή περί της κείμενης νομοθεσίας και των προβλέψεων της) και εκπροσωπήσαμε τους εντολείς μας ενώπιον κάθε υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο ελέγχων ή άλλων συναφών θεμάτων. Τέλος, εφόσον απαιτηθεί, αναλαμβάνουμε και την δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας, για τον χειρισμό υποθέσεων εκ των εργασιακών σχέσεων (ενδεικτικά ζητήματα απολύσεων, οφειλομένων μισθών ή επιδομάτων ή υπερωριών, εργατικών ατυχημάτων).

Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούσαν στην επεξεργασία ή αναθεώρηση των συμβάσεων εργασίας, σύνταξη συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών - έργου και συμβάσεις εντολής, παροχή συμβουλών σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων, συμβουλή ως προς τις κανονιστικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων, συμβουλή σε θέματα αποζημίωσης διοικητικών στελεχών και ομαδικών απολύσεων.

 

Φορολογικό Δίκαιο

Παρέχουμε πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών στο τομέα της φορολογίας, του φορολογικού σχεδιασμού και της συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο σε συγκεκριμένα ζητήματα επί των οποίων ζητείται η γνωμοδότησή μας όσο και σε θέματα φορολογικής φύσεως που απορρέουν συναλλακτικά κατά την σύναψη και εκτέλεση, συχνά διασυνοριακών, εμπορικών και εταιρικών συμβάσεων.

Παράλληλα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας, ενώπιον των ελληνικών φορολογικών δικαστηρίων.

"Συμβουλεύσαμε σημαντικές εταιρίες για την στρατηγική ανάκτησης του ΦΠΑ που είχαν καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο συναλλαγών τους με την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ"
"Πετύχαμε την ακύρωση καταλογιστικών και φορολογικών προστίμων σε βάρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ύψους 200.000.000 ευρώ και την απαλλαγή των εκτελεστικών μελών της διοίκησής της από τις φορολογικές και ποινικές επιπτώσεις αυτών"

Δημόσιο & Διοικητικό Δίκαιο

Οι συνεργάτες μας απασχολούνται τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και φορέων. Η εταιρία μας παρέχει εξειδικευμένη νομική συμβουλή τόσο προς αναθέτουσες αρχές όσο προς διαγωνιζόμενους σχετικά με θέματα που άπτονται της διαδικασίας ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική υποστήριξη των εντολέων μας κατά το στάδιο της προετοιμασίας των τευχών του διαγωνισμού ή των φακέλων προσφοράς (κατά περίπτωση), αλλά και κατά το στάδιο της διεξαγωγής του διαγωνισμού, επικουρώντας τις επιτροπές αξιολόγησης ή/και συντάσσοντας ενστάσεις, ενδικοφανείς προσφυγές καθώς και όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Κατά το στάδιο της ανάθεσης, συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών κειμένων και προετοιμάζουμε τα νομικής φύσεως έγγραφα και δικαιολογητικά. Κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου, παρέχουμε νομική συμβουλή στον εντολέα, προετοιμάζοντας ή/και απαντώντας επί αιτημάτων των αναδόχων.

Η ομάδα μας, αποτελείται από πρόσωπα που έχουν αναλάβει υψηλές θέσεις ευθύνης σε εξαιρετικά σημαντικούς κλάδους του Δημοσίου τομέα, συμβουλεύοντας περί των σύγχρονων και καίριων ζητημάτων της οικονομίας και αποκτώντας κατά τον τρόπο αυτό εξαιρετική εικόνα περί των εξελίξεων της αγοράς.

"Η  Εταιρία μας από το  2014 συμβουλεύει και υποστηρίζει την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ΑΕ) επί ποικίλων και ειδικού χειρισμού θεμάτων, προκηρύξεων διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων με προμηθευτών "

Φαρμακευτική Νομοθεσία

Παρέχουμε νομικές συμβουλές στους πελάτες μας αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας.

Μεταλλευτικό - Λατομικό Δίκαιο

Ειδικευόμαστε σε ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης ορυκτών, μεταλλευμάτων, λατομικών υλικών και πρώτων υλών εν γένει. Διαθέτουμε δε πλούσια εμπειρία υποστήριξης σχετικών υποθέσεων ενώπιον των Αρχών.

Αθλητικό Δίκαιο

Αναπτύσσουμε έντονη δραστηριότητα στο χώρο του αθλητικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων Ελλήνων και ξένων αθλητών και προπονητών στην ημεδαπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην εκπροσώπηση αθλητών, κυρίως καλαθοσφαιριστών, ενώπιον των αρμόδιων οργάνων για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας επαγγελματιών αθλητών μεταξύ αυτών και των αθλητικών σωματείων.

Εμπράγματο Δίκαιο

Ουσιαστικό πεδίο πρακτικής εμπειρίας και εξειδίκευσης μας αποτελεί και η παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και η δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την ιδιοκτησία ακινήτων. Διεκπεραιώνουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών εργασιών, όπως την προπαρασκευή και υποβολή προσφορών, την παροχή συμβουλών σχετικά με το νομικό πλαίσιο των δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευών στην Ελλάδα, τη μίσθωση και τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, τα πολεοδομικά ζητήματα, την εκπροσώπηση πελατών σε διαφορές που ανακύπτουν κατά την αδειοδότηση για την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τις διαφορές σχετικά με την εκτέλεση κατασκευαστικής σύμβασης ή σχετικές με την ευθύνη των κατασκευαστών, τα ζητήματα αυθαίρετης δόμησης και νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών.

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο ζητήματα διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Εξειδικευόμαστε στον χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου, αναλαμβάνουμε ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων και συμβουλεύουμε στα θέματα διαχείρισης της περιουσίας (κινητής και ακίνητης).

 

Σελίδα 1 από 2

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Εξειδίκευση