Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Διαθέτουμε πολύχρονη επαγγελματική απασχόληση και υψηλή επιστημονική εξειδίκευση σχετικά με θέματα του τομέα της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ΑΠΕ, πετρελαιοειδή προϊόντα) καθώς και με θέματα του Δικαίου Περιβάλλοντος. Έχουμε χειριστεί ζητήματα κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα καθώς και ζητήματα που αφορούν την οργάνωση του ρυθμιστικού πλαισίου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτουμε εμπειρία στην σύνταξη και δικαστική εκπροσώπηση επί αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας παρέχουν νομική συμβουλή σε φορείς του τομέα της ενέργειας και έχουν απασχοληθεί μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα θέματα:

• Παροχή νομικής συμβουλής σε θέματα απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

• Παροχή νομικής συμβουλής επί θεμάτων οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων.

• Θέματα αδειοδότησης εταιρειών στον τομέα της ενέργειας.

• Συμβάσεις τομέα ενέργειας (συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας, συμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας).

• Θέματα εφαρμογής δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού (συμπράξεις – καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης).

• Δικαστική εκπροσώπηση σχετικά με θέματα λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

• Διαχωρισμός επιχειρήσεων τομέα ενέργειας.

• Δικαστική εκπροσώπηση επί θεμάτων δικαίου του περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ν. 1650/1986).

 

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος