Δημόσιο & Διοικητικό Δίκαιο

Οι συνεργάτες μας απασχολούνται τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και φορέων. Η εταιρία μας παρέχει εξειδικευμένη νομική συμβουλή τόσο προς αναθέτουσες αρχές όσο προς διαγωνιζόμενους σχετικά με θέματα που άπτονται της διαδικασίας ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική υποστήριξη των εντολέων μας κατά το στάδιο της προετοιμασίας των τευχών του διαγωνισμού ή των φακέλων προσφοράς (κατά περίπτωση), αλλά και κατά το στάδιο της διεξαγωγής του διαγωνισμού, επικουρώντας τις επιτροπές αξιολόγησης ή/και συντάσσοντας ενστάσεις, ενδικοφανείς προσφυγές καθώς και όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Κατά το στάδιο της ανάθεσης, συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών κειμένων και προετοιμάζουμε τα νομικής φύσεως έγγραφα και δικαιολογητικά. Κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου, παρέχουμε νομική συμβουλή στον εντολέα, προετοιμάζοντας ή/και απαντώντας επί αιτημάτων των αναδόχων.

Η ομάδα μας, αποτελείται από πρόσωπα που έχουν αναλάβει υψηλές θέσεις ευθύνης σε εξαιρετικά σημαντικούς κλάδους του Δημοσίου τομέα, συμβουλεύοντας περί των σύγχρονων και καίριων ζητημάτων της οικονομίας και αποκτώντας κατά τον τρόπο αυτό εξαιρετική εικόνα περί των εξελίξεων της αγοράς.

"Η  Εταιρία μας από το  2014 συμβουλεύει και υποστηρίζει την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ΑΕ) επί ποικίλων και ειδικού χειρισμού θεμάτων, προκηρύξεων διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων με προμηθευτών "

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Εξειδίκευση Δημόσιο & Διοικητικό Δίκαιο