Εργατικό δίκαιο

Εκπροσωπούμε κατά κύριο λόγο εταιρίες και παρέχουμε υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα ζητημάτων του εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

  • Επεξεργασία συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου και τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις
  • Αναθεώρηση όρων εργασίας
  • Συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις εντολής
  • Παροχή συμβουλών σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων
  • Κανονιστικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων
  • Αποζημίωση διοικητικών στελεχών
  • Δυσμενείς μεταβολές συνθηκών εργασίας
  • Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και καταβολή αποζημιώσεων
  • Ομαδικές απολύσεις
  • Απαιτήσεις εργαζομένων

Οι δικηγόροι μας διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στην δικαστική επίλυση εργατικών διαφορών με εξαιρετικά επιτυχή αποτελέσματα.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργατικό δίκαιο