Εργασιακές Σχέσεις

Αναγνωρίζοντας ότι οι εργασιακές σχέσεις είναι στο επίκεντρο τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων, έχουμε χειριστεί ποικίλες υποθέσεις που απορρέουν από σχέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο της απασχόλησης μας συμβουλεύουμε τόσο ως προς το περιεχόμενο των συμβατικών κειμένων, όσο ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν ενόψει της σωματειακής οργάνωσης των εργαζομένων.

Παράλληλα, συμβουλεύουμε σε σχέση με εξειδικευμένα ερωτήματα που γεννώνται στον πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας κάθε επιχείρησης (ενδεικτικά σύνταξη Κανονισμού Εργασίας, απάντηση επί αιτημάτων εργαζομένων, συμβουλή περί της κείμενης νομοθεσίας και των προβλέψεων της) και εκπροσωπήσαμε τους εντολείς μας ενώπιον κάθε υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο ελέγχων ή άλλων συναφών θεμάτων. Τέλος, εφόσον απαιτηθεί, αναλαμβάνουμε και την δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας, για τον χειρισμό υποθέσεων εκ των εργασιακών σχέσεων (ενδεικτικά ζητήματα απολύσεων, οφειλομένων μισθών ή επιδομάτων ή υπερωριών, εργατικών ατυχημάτων).

Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούσαν στην επεξεργασία ή αναθεώρηση των συμβάσεων εργασίας, σύνταξη συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών - έργου και συμβάσεις εντολής, παροχή συμβουλών σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων, συμβουλή ως προς τις κανονιστικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων, συμβουλή σε θέματα αποζημίωσης διοικητικών στελεχών και ομαδικών απολύσεων.

 

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Εργασιακές Σχέσεις