Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Η εταιρεία μας παρέχει νομική συμβουλή προς αναθέτουσες αρχές και προς προσφέρουσες επιχειρήσεις σχετικά με θέματα διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων και διοικητικών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό διαθέτουμε μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τα ακόλουθα ειδικότερα θέματα:

• Σύνταξη και νομικός έλεγχος σχεδίων κανονισμών που εφαρμόζονται από τις αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο της προσαρμογής προς τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ).

• Σύνταξη και νομικός έλεγχος διακηρύξεων περιλαμβανόμενων πρότυπων διακηρύξεων για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

• Σύνταξη και νομικός έλεγχος τευχών διεξαγωγής διαγωνισμών.

• Νομική υποστήριξη προς Επιτροπές Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

• Δικαστική εκπροσώπηση σε διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων Ν.2522/1997 και Ν. 3886/2010.

• Σύνταξη και διαπραγμάτευση δημοσίων συμβάσεων κατόπιν διεξαγωγής διαγωνισμών.

• Παροχή νομικής συμβουλής κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

• Δικαστική εκπροσώπηση σε θέματα αντιδικίας κατά το στάδιο της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων